Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • Facilitator

  Purpose:

  De governance en het dagelijkse werk van de cirkel verlopen volgens de Grondwet

  Verantwoordelijkheden:

  • Faciliteren van de regelmatige Werkoverleggen van de Cirkel
  • Faciliteren van het Governance-proces van de Cirkel
  • Agenderen van nieuwe verkiezingen voor de verkozen Rollen van de Cirkel na het verstrijken van een verkiezingstermijn
  • Beoordelen van de overleggen en vastlegging van een Subcirkel en uitroepen van een Procesverstoring indien van toepassing
 • Holacracy Coach

  Purpose:

  World Servants werkt effectief dankzij Holacracy

  Verantwoordelijkheden:

  • Ondersteunen van collega's/cirkels in het werken met Holacracyprincipes
  • Bewaken van implementatie en effectiviteit van Holacracy
  • Meten van tevredenheid over werking van Holacracy en daar op anticiperen
  • Inwerken van nieuwe collega's op het gebied van Holacracy
  • Ontwikkelingen met betrekking tot Holacratisch werken volgen en (mogelijke) implicaties delen
 • Projecten

  Purpose:

  Projecten in alle fasen goed gemanaged

  Verantwoordelijkheden:

  • Managen van projecten bij Nederlandse en buitenlandse partner organisaties
  • Plannen, uitvoeren en evalueren van set-up reizen
  • Onderzoeken, aangaan, onderhouden en afbreken van samenwerkingsrelaties met partner organisaties
  • Beheren van materialen voor (onbeperkt) projecten
 • Vrijwilligers

  voor Setupteam

  Purpose:

  Enthousiaste en betrokken vrijwilligers

  Verantwoordelijkheden:

  • Samenwerken met leidersteam
  • Briefen gebarentolken
  • Contact onderhouden met voorzitters medisch team met betrekking tot screening en bereikbaarheid
  • Contact onderhouden met coördinatoren vrijwilligersteams
  • Bewaken voortgang expertiseteams
  • Onderhouden teamondersteuning op Mijn World Servants
  • Maken en onderhouden van beleid over inzet vrijwilligers
  • Scouten talentvolle vrijwilligers
  • Coördinatie en uitvoering vrijwilligersbedankje
  • Bedanken vrijwilligers
Purpose: Projecten in alle fasen goed gemanaged
 • Cirkel Lead

  Purpose:

  Projecten in alle fasen goed gemanaged

  Verantwoordelijkheden:

  • Toewijzen van personen aan de rollen van de cirkel; monitoren van de rolgeschiktheid; geven van feedback om de rolgeschiktheid te verbeteren; en zo nodig het opnieuw toewijzen van rollen aan andere personen om de rolgeschiktheid te verbeteren
  • Verdelen van de middelen van de cirkel over de diverse projecten en/of rollen
  • Vaststellen van prioriteiten en strategieën voor de cirkel
  • Vaststellen van indicatoren voor de cirkel
  • Structureren van de governance van de cirkel om invulling te geven aan zijn purpose en verantwoordelijkheden
  • Wegnemen van beperkingen in de cirkel voor het vervullen van de purpose en de verantwoordelijkheden van de supercirkel
 • Duurzame projecten

  Purpose:

  Projecten georganiseerd met oog voor mens en milieu

  Verantwoordelijkheden:

  • Signaleren mogelijkheden tot verduurzaming in en vanuit projectlanden
  • Thema's als duurzaamheid en rentmeesterschap bij partners onder de aandacht brengen
  • Contact onderhouden met Climate Stewards
 • Facilitator

  Purpose:

  De governance en het dagelijkse werk van de cirkel verlopen volgens de Grondwet

  Verantwoordelijkheden:

  • Faciliteren van de regelmatige Werkoverleggen van de Cirkel
  • Faciliteren van het Governance-proces van de Cirkel
  • Agenderen van nieuwe verkiezingen voor de verkozen Rollen van de Cirkel na het verstrijken van een verkiezingstermijn
  • Beoordelen van de overleggen en vastlegging van een Subcirkel en uitroepen van een Procesverstoring indien van toepassing
 • Projectcommunicatie

  Purpose:

  Geïnformeerde en betrokken project-stakeholders

  Verantwoordelijkheden:

  • Coördineren van algemene communicatie van World Servants richting partners en set-uppers
  • Samenstellen en versturen van tweejaarlijkse nieuwsbrief aan partners
  • Versturen kerstgroet aan partners
  • Halfjaarlijks checken of communicatiekanalen richting partners up to date zijn (whatsapp, outlook,mailchimp)
  • Input voor jaarverslag vanuit Project Cirkel schrijven/samenstellen
  • Up-to-date houden van landen- en partnerpagina’s
 • Projectfinanciën

  Purpose:

  Zorgvuldige financiële afhandeling van onze projecten

  Verantwoordelijkheden:

 • Projectmanagement

  voor Bolivia, Brazilië, Ecuador, Kenia, Malawi, Nederland, Panama, Zambia, Zuid-Afrika

  Purpose:

  Effectieve coördinatie van levensveranderende projecten

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen/uitvoeren/evalueren set-ups
  • Onderzoeken, aangaan, onderhouden en afbreken van samenwerkingsrelaties met partnerorganisaties
  • Vertegenwoordigen projectland binnen World Servants
  • Managen projecten bij Nederlandse en buitenlandse partners
  • Administreren projectzaken bij zuidelijke partners in Project Connect
  • Informeren leiders en betrokkenen over projectgerelateerde zaken via mail/live/website
  • Invullen/aanvullen/uitwerken inhoudelijke documenten in Project Connect
  • Beoordelen nieuwe partners/projecten
  • Coördineren/voorbereiden/uitvoeren van online meetings met partners en vrijwilligers
  • Houden van meetings met collega’s over gezamenlijke belangen (bijvoorbeeld fondsenwerving)
  • Beheren en uitvoeren financiële taken PM-projecten
  • Signaleren van (veiligheids-)issues
  • Operationeel plan maken Projecten cirkel
  • Input leveren voor strategisch plan World Servants
  • Jaaranalyse Projecten cirkel maken
  • Contact onderhouden met voorzitter SU team
  • Opstellen en afsluiten MOU's met partners
 • Projectondersteuning

  Purpose:

  Een soepel lopende Projecten cirkel

  Verantwoordelijkheden:

  • Set-up documenten inhoudelijk voorbereiden (incl. ToR)
  • Checken en bijwerken checklist per project
  • Monitoren jaarplanning Projecten Cirkel
  • Toevoegen bouwtekeningen op webpagina nieuwe projecten
  • Updaten contactgegevens partners in Project Connect en FSPs
  • Checken of alle info voor nieuwe projecten klaar staat voor lancering projecten
  • Bijwerken Field Security Plans (FSP) nav. input MinBuza
  • Projectcyclussen updaten tbv ToR’s
  • Verzamelen en klaarmaken van documenten Projecten cirkel voor HOA en uitzwaaienvelop
  • Klaarmaken materialen voor trainingsdag bouwleiders
  • Verzamelen en uploaden ICE gegevens set-uppers en partnerinformatie in MPO
  • Doorlopen checklists bij starten/stoppen contactpersoon partner en set-uppers
  • Controleren MOU's op geldigheid
  • Projectmappen aanmaken op sharepoint voor nieuwe projecten
  • Controleren van Contactpersoon (van partner) in geval van nood en Tekenbevoegde in PF nav info uit set-up
Purpose: Een leerzame, aansprekende en goed georganiseerde partnermeeting
 • Secretaris

  Purpose:

  Stabiliseren van de door de Grondwet vereiste vastlegging en overleggen

  Domeinen:

  • Alle vastgelegde governance van de cirkel

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen van regelmatige Werkoverleggen voor de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Werkoverleg
  • Plannen van de Roloverleggen van de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Governance-proces van de Cirkel
  • Op verzoek interpreteren van de Grondwet en alles wat daaruit voortvloeit
Purpose: IT optimaal inzetten, nu en in de toekomst
 • Facilitator

  Purpose:

  De governance en het dagelijkse werk van de cirkel verlopen volgens de Grondwet

  Verantwoordelijkheden:

  • Faciliteren van de regelmatige Werkoverleggen van de Cirkel
  • Faciliteren van het Governance-proces van de Cirkel
  • Agenderen van nieuwe verkiezingen voor de verkozen Rollen van de Cirkel na het verstrijken van een verkiezingstermijn
  • Beoordelen van de overleggen en vastlegging van een Subcirkel en uitroepen van een Procesverstoring indien van toepassing
 • Projectdigitalisering

  Purpose:

  Project management software optimaal in gebruik door partners, vrijwilligers en Projecten cirkel

  Verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen van Project Connect (PC) tbv Projecten cirkel
  • Halfjaarlijks checken en waar nodig aanpassen van instructies PC nav nieuwe release PC
  • Testen features nieuwe release Project Connect
  • Bijwonen partnermeetings Project Connect