Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • Cirkel Rep

  van Support

  Purpose:

  Spanningen die relevant zijn om in een bredere Cirkel te adresseren zijn geagendeerd en opgelost.

  Verantwoordelijkheden:

  • Proberen om de Spanningen van Rol Leads binnen de Cirkel te begrijpen
  • Beoordelen welke Spanningen geschikt zijn om te behandelen in een bredere Cirkel
  • Agenderen en oplossen van Spanningen in een bredere Cirkel om belemmeringen voor de Cirkel weg te nemen
 • Tweede fiatteur

  Purpose:

  Bankbetalingen goedgekeurd

  Verantwoordelijkheden:

  • Goedkeuren, afkeuren of invoeren van betaalvoorstellen in de Rabobank en Triodosbank
 • Vieren

  Purpose:

  Enthousiast en betrokken team

  Verantwoordelijkheden:

  • Voorbereiden personeelsdag
  • Voorbereiden after summer start
  • Voorbereiden kerstviering
  • Zijn van een (financieel) aanspreekpunt voor collega's die sociale activiteiten organiseren
  • Organiseren van passend afscheid bij vertrek collega
Purpose: Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen
 • Deelnemerswerving - backstage

  Purpose:

  Kansen gerealiseerd en contacten gelegd voor @deelnemerswerving-frontstage en @Acquisitie deelnemers.

  Verantwoordelijkheden:

  • Vormen van strategie voor deelnemerswerving
  • Bewaken wervingsdoelen
  • Proactief stimuleren van presentatieverzoeken
  • Initiëren kortingsacties
  • Organiseren eerste brainstorm marketingactiviteiten voor projectlancering
  • Organiseren en vastleggen van de periodieke vergaderingen met @Deelnemerswerving, @Chief Actiegroepen,- @Data-analist, @E-mailmarketing & @Contentcreatie
  • Identificeren en benaderen van kansrijke organisaties en kerken voor samenwerkingen
  • Identificeren en benaderen van contactpersonen jeugdverenigingen
  • Leggen van contacten met leads vanuit actiegroepen
  • Leads en contacten delen met @Deelnemerswerving
  • Identificeren van kansrijke jongeren-events
 • E-mailmarketing

  Purpose:

  Maximale interactie wat leidt tot zo veel mogelijk deelnemers en giften

  Verantwoordelijkheden:

  • Opzetten en inrichten van e-mail automation
  • Monitoren en uitbouwen van e-mail automation
 • Facilitator

  Purpose:

  De governance en het dagelijkse werk van de cirkel verlopen volgens de Grondwet

  Verantwoordelijkheden:

  • Faciliteren van de regelmatige Werkoverleggen van de Cirkel
  • Faciliteren van het Governance-proces van de Cirkel
  • Agenderen van nieuwe verkiezingen voor de verkozen Rollen van de Cirkel na het verstrijken van een verkiezingstermijn
  • Beoordelen van de overleggen en vastlegging van een Subcirkel en uitroepen van een Procesverstoring indien van toepassing
 • Magazineschrijver

  Purpose:

  Inspirerende artikelen voor de magazines geschreven

  Verantwoordelijkheden:

  • Schrijven van teksten voor de magazines
  • Opvragen van beeldmateriaal voor bij de teksten in de magazines
  • Zorgen dat artikelen worden geredigeerd
 • Nieuwsbrief

  Purpose:

  Betrokkenheid versterkt en omgezet naar financiële steun

  Verantwoordelijkheden:

  • Uitwerken plan van aanpak kwartaal nieuwsbrief
  • Uitvoeren doelgroepselectie met @Selectiemaker
  • Verzamelen relevante kopij
  • Schrijven van relevante kopij
  • Uitvoeren eindredactie nieuwsbrief
  • Versturen nieuwsbrief
  • Aanscherpen inhoud nieuwsbrief op basis van onderzoek naar leesgedrag/klikgedrag
  • Uitvoeren evaluatie van de nieuwsbrief in samenwerking met @Data-analist
Purpose: World Servants loopt als een geoliede machine
 • Cirkel Rep

  Purpose:

  Spanningen die relevant zijn om in een bredere Cirkel te adresseren zijn geagendeerd en opgelost.

  Verantwoordelijkheden:

  • Proberen om de Spanningen van Rol Leads binnen de Cirkel te begrijpen
  • Beoordelen welke Spanningen geschikt zijn om te behandelen in een bredere Cirkel
  • Agenderen en oplossen van Spanningen in een bredere Cirkel om belemmeringen voor de Cirkel weg te nemen
 • Crisishandboek

  Purpose:

  Crisishandboek elk jaar up to date gemaakt

  Verantwoordelijkheden:

  • Actualiseren crisishandboek
  • Inplannen, uitvoeren en evalueren crisisoefening
  • Actualiseren handleiding voor telefoondienst
  • Inplannen van een moment met collega's voor refreshen + informeren over telefoondienst + digitale MPO (ca. 4 wkn voor vertrek 1e project)
 • Escalatie

  Purpose:

  Eerstelijns collega's ondersteund

  Verantwoordelijkheden:

  • Overnemen van contacten die niet afgehandeld kunnen worden door @Front Office
  • Communiceren van frequent voorkomende onduidelijkheden met @Woordvoering
  • Omgaan met "moeilijke" deelnemers als andere rol vervullers vastlopen
 • Facilitator RvT

  Purpose:

  Een tevreden raad van toezicht

  Verantwoordelijkheden:

  • Voorbereiden van RvT-vergaderingen
  • Notuleren van RvT-vergaderingen (incl. agenda opstellen)
  • Voorbereiden van stukken RvT
  • Toezien op de uitvoering van besluiten RvT
  • Ondersteunen van de RVT op secretarieel gebied
 • Jaarverslaggoeroe

  Purpose:

  Heldere rapportage van de organisatie

  Verantwoordelijkheden:

  • Verzamelen van de informatie voor het jaarverslag
  • Maken van teksten
  • Redigeren van teksten
  • Maken van de projectverantwoordingen
  • Maken van planning voor de interne organisatie en de Auditcommissie
 • Kwaliteitsmanagement

  voor CBF keurmerk

  Purpose:

  Kwaliteit & certificatie gewaarborgd

  Verantwoordelijkheden:

  • Beheren van het kwaliteitsmanagement
  • Vastleggen en archiveren van overeenkomsten
  • Actualiseren van handboeken (3x), algemene voorwaarden en jaarplanning
  • Invoeren en bijwerken van documenten voor CBF-certificatie
  • Laten invullen van periodieke schenkersformulieren
  • Klaarzetten en verwerken resultaten deelnemersenquête i.s.m. @Identiteit
  • Uploaden van de resultaten van de deelnemersenquête en delen met @Jaarverslaggoeroe
  • Behandelen van binnengekomen klachten
  • Opvolgen van projectevaluatielijst
  • Inventariseren en opvolgen punten verbeterlijst Support
  • Aansturen van collega's M&T om ervoor te zorgen dat de communicatie over World Servants op externe sites actueel blijft
 • Nooddienst

  Purpose:

  Vraagstukken met meerdere stappen tijdens projecten opgelost

  Verantwoordelijkheden:

  • Opvolgen van casussen bij de telefoondienst die meerdere vervolgstappen vereisen
  • Schakelen met de alarmdienst over de noodsituatie
  • Onderhouden van contact met de betreffende contactpersoon
  • Bepalen wie er in het crisisteam komen
  • Sparringpartner zijn voor collega's die telefoondienst hebben
 • Preventiemedewerker

  Purpose:

  Gezonde werkomgeving

  Verantwoordelijkheden:

  • Opstellen en actueel houden van de RI&E van World Servants
  • Delen van relevante ontwikkelingen rond arbeidsmarktwetgeving met @RegelMens & Organisatie
  • Uitvoeren van Arbo-maatregelen
 • Privacy officer

  Purpose:

  AVG-wetgeving wordt nageleefd

  Verantwoordelijkheden:

  • Zorgen dat AVG-verzoeken behandeld zijn door @Front Office
  • Zorgen voor de juiste rechtenposities binnen Pluriform
  • Zorgen voor een goede beveiliging van data
 • RegelMens & Organisatie

  Purpose:

  Goed zorgen voor onze collega's

  Verantwoordelijkheden:

  • Administreren en doorvoeren van verzuim en verlof/uitkeringen
  • Bijhouden van documentatie personeelszaken
  • Registreren van verlofdagen
  • Coördineren onboarding nieuwe collega's
  • Bijstellen van het personeelshandboek
  • Inkopen kerstpakketten en jubilea-attenties
  • Bijwerken schema verjaardag buddysysteem
  • Optreden als eerste aanspreekpersoon naar teamleden voor personele vraagstukken (ziekte, verlof, vakantie etc.)
  • Opstellen van periodieke brieven (zoals brief aangaande salarisaanpassingen per nieuwe jaar)
 • Salaris

  Purpose:

  Iedereen elke maand zijn salaris

  Verantwoordelijkheden:

  • Doorgeven evt. wijzigingen in salaris en/of vergoeding aan salarisbureau (maandelijks)
  • Uitbetalen van salarissen (maandelijks)
  • Invoeren journaalpost salarissen in Pluriform (maandelijks)
  • Betalen van loonbelasting (maandelijks)
 • Weekopening

  Purpose:

  Collega's en gebedstrio zijn betrokken bij en op de hoogte gehouden van besproken zaken

  Verantwoordelijkheden:

  • Notuleren van gebedspunten en belangrijke informatie
  • Bijhouden van een schema van wie wanneer de weekopening doet met het bijbehorende extra gebedspunt
  • Versturen van de gebedspunten naar de gebedsgroep
  • Sturen van een reminder naar de collega die aan de beurt is voor de weekopening (cc naar collega die iets kan vertellen over het extra gebedspunt)